Regulamin Centrum Psychoterapii i Rozwoju KONTAKT
(dotyczy pełnoletnich pacjentów)

 1. Sesje i konsultacje psychoterapeutyczne, psychologiczne oraz wizyty lekarskie, a także superwizje obywają się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu ich terminu w rejestracji lub za pośrednictwem strony internetowej oraz ich opłaceniu.
 2. W przypadku wizyt pierwszorazowych warunkiem rezerwacji terminu jest wniesienie opłaty w dniu zapisu. Brak wniesienia opłaty skutkuje anulowaniem zapisu w kalendarzu danego terapeuty lub lekarza.
 3. Potwierdzenie wizyty jest rozumiane jako zobowiązanie do stawienia się na niej. Niepojawienie się na wizycie skutkuje koniecznością wniesienia za nią 100% opłaty.
 4. Spóźnienie się na wizytę będzie skutkowało skróceniem czasu jej trwania o długość opóźnienia.
 5. W trakcie cyklicznych spotkań terapeutycznych, w przypadku braku możliwości wniesienia przez pacjenta opłaty za daną sesję, decyzję na temat kontynuacji spotkań i terminu uiszczenia płatności podejmuje specjalista. Jeżeli pacjent zalega z opłatą, dalsze wizyty zostają zawieszone do czasu uregulowania zadłużenia. Sesja zdalna może się odbyć wyłącznie wtedy, kiedy jest wcześniej opłacona.
 6. Jeśli na zaplanowaną sesję partnerską zjawia się tylko jeden z partnerów wizyta jest płatna tak jak była zaplanowana jako partnerska. Terapeuta, w zależności od ustaleń przyjętych z parą, może odmówić przeprowadzenia sesji bez obecności obojga/obu partnerów, co nie zwalnia z opłaty za sesję.
 7. Odwoływanie spotkań i odpłatność za nieobecności
  1. Zaplanowane po rozpoczęciu terapii cykliczne spotkania są odpłatne w ramach dostępności terapeuty także w wypadku nieobecności pacjenta, poza wymienionymi poniżej wyjątkami.
  2. Jeżeli wizyta nie może się odbyć, należy ją odwołać wysyłając SMS na numer 665 266 500 lub e-mail na adres: rejestracja@centrumkontakt.pl. Ewentualnie można zmienić wizytę w gabinecie na wizytę, zdalną (on-line), w tym samym dniu i o tej samej godzinie.
  3. Sesje, które nie odbywają się z powodu nieobecności terapeuty nie wymagają opłacenia.
  4. W wypadku chęci odwołania terminu spotkania psychoterapeutycznego lub wizyty lekarskiej informacja na ten temat musi być przekazana rejestracji w godzinach pracy placówki.
  5. Sesje, które odbywają się w poniedziałek lub wtorek mogą być odwołane w poprzedzającą sobotę do godz. 13:00
  6. Odwołanie terminu sesji psychoterapeutycznej lub wizyty lekarskiej w czasie krótszym niż 2 dni robocze, lub niestawienie się na spotkanie bez informacji na ten temat, wiąże się z pełną odpłatnością za dane spotkanie, co wynika z konieczności zarezerwowania czasu specjalisty.
  7. Wizyta odwołana nieregulaminowo jest odpłatna niezależne od wydarzeń losowych takich jak np. nagłe zachorowanie, kwarantanna, trudności z dojazdem czy sprawy rodzinne.
  8. W przypadku odwołania sesji przez psychoterapeutę w terminie do 24h przed planowanym spotkaniem nie jest pobierana opłata za sesję i w miarę możliwości jest proponowane spotkanie w innym terminie w tym samym tygodniu lub dodatkowe spotkanie w kolejnym tygodniu.
  9. Pacjent wyraża zgodę na wydanie paragonu fiskalnego, faktury lub innego dokumentu księgowego w postaci elektronicznej i przesłanie go na wskazany adres mailowy.
 8. Dokumentacja medyczna i psychoterapeutyczna jest sporządzana według obowiązujących zasad prawnych, przechowywana w siedzibie placówki, poufna i chroniona przed dostępem osób postronnych.
 9. Psychoterapeuci i Pacjenci placówki będący w relacji psychoterapeutycznej zobowiązani są do przestrzegania regulaminu i ustalonego kontraktu terapeutycznego. Kontrakt terapeutyczny zawierany jest bezpośrednio z psychoterapeutą, ustnie lub pisemnie, a jego zasady mogą nieznacznie zmodyfikować niniejszy regulamin.
 10. Sesje psychoterapii, które odbywają się zdalnie muszą być opłacone przed terminem planowanego spotkania. Opłata przed sesją jest warunkiem rozpoczęcia danej sesji. Sesje mogą być opłacane za pomocą szybkich płatności PayU, do których link jest każdorazowo przekazywany przez rejestrację placówki lub z co najmniej 1- dniowym wyprzedzeniem przelewem bankowym, tak aby środki zaksięgowały się na rachunku bankowym placówki.
 11. Opłaty za usługi dostępne w Mental Path Group mogą ulegać zmianie. Pacjentów uczestniczących w psychoterapii zmiana opłaty za sesje terapeutyczne obejmuje po okresie minimum 6 miesięcy, a pacjentów lekarskich po okresie 3 miesięcy od daty wprowadzenia nowego cennika.
 12. Przerwa w terapii obejmująca dwie kolejne sesje, przy braku informacji na temat nieobecności, traktowana jest jako rezygnacja z terapii i skutkuje zwolnieniem rezerwacji terminu cyklicznych spotkań.
 13. Pacjent wyraża zgodę, żeby różni specjaliści udzielający świadczeń zdrowotnych w ramach współpracy w zespole terapeutycznym placówki mogli konsultować się w sprawie pacjenta.
 14. Specjalista/lekarz gwarantuje zachowanie tajemnicy zawodowej i pełnej poufności danych osobowych stosownie do obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy o zawodzie lekarza oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz zasad dotyczących elektronicznego przesyłania danych do systemu medycznego (m.in. recepty, zwolnienia lekarskie, skierowania, zdarzenia medyczne).
 15. W szczególnych sytuacjach, m.in. zagrożenia zdrowia lub życia ludzkiego oraz innych, w których lekarz / psychoterapeuta jest prawnie do tego zobowiązany, dane osobowe pacjenta mogą zostać ujawnione właściwym organom i podmiotom na mocy przepisów wynikających z Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego, Kodeksu Karnego i innych ustaw.
 16. W stanach zagrożenia zdrowia i życia pacjenta lub innych osób specjaliści mają prawo zatrzymać pacjenta w placówce i wezwać służby ratownicze, wg art. 21. Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego z dnia 19.08.94 r.
 17. Zapisy regulaminu mogą być raz w roku uaktualniane przez kierownictwo placówki. Aktualny regulamin obowiązuje od daty wprowadzenia zmian oraz po podpisaniu go przez pacjenta.
 18. Celem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w obiekcie Mental Path Group, a także dla ochrony zdrowia Pacjentów w placówce funkcjonuje monitoring wideo. Monitoring nie funkcjonuje w pomieszczeniach, w których udzielane są świadczenia zdrowotne, w trakcie udzielania pacjentom tych świadczeń.

REGULAMIN CENTRTUM PSYCHOTERAPII I ROZWOJU KONTAKT
(dotyczący pacjentów niepełnoletnich)

Psychoterapia, terapia rodzin, terapia dzieci i młodzieży

 1. Działalność terapeutyczna dla pacjentów niepełnoletnich Centrum Psychoterapii i Rozwoju KONTAKT Mental Path Group (dalej zwanym ”Poradnią”)
 2. Wizyty (terapie/konsultacje/obserwacje) umawiane i odwoływane są przez kontakt z recepcją pod numerem tel. 665 266 500, mail: rejestracja@centrumkontakt.pl,
  Terapeuci nie umawiają i nie przekładają/odwołują wizyt klienta.
 3. Każdy pacjent/ rodzic pacjenta powinien posiadać na wizycie dokument potwierdzający tożsamość.
 4. Wizyty pierwszorazowe oraz w formie online wymagają 100% przedpłaty. Płatności można dokonywać w następujący sposób:
  • szybką płatnością w systemie PayU po otrzymaniu na wskazany adres mailowy linka do płatności
  • na konto bankowe: numer konta bankowego: Mental Path Group Sp. z o.o.
  39 1050 1025 1000 0092 6392 7254 , w tytule przelewu prosimy o podanie: imienia i nazwiska dziecka oraz nazwy zajęć (np. Anna Kwiatkowska – terapia dzieci i młodzieży).
  Wizyty pierwszorazowe oraz w formie on-line bez dokonanej przedpłaty będą anulowane w systemie 48h przed planowanym terminem spotkania, ze względu na brak dokonanej płatności.
 5. Kolejne wizyty w Poradni nie wymagają przedpłaty lecz muszą zostać opłacone najpóźniej przed spotkaniem ze specjalistą, w następujący sposób:
  • na miejscu przed spotkaniem (ul. Olesińskiej 21/122)
  • szybką płatnością w systemie PayU po otrzymaniu na wskazany adres mailowy linka do płatności
  Istnieje możliwość opłacenia z góry większej ilości zajęć. Opłaty należy dokonywać przelewem na numer konta bankowego: Mental Path Group Sp. z o.o. 39 1050 1025 1000 0092 6392 7254, w tytule przelewu prosimy o podanie: imienia i nazwiska dziecka oraz nazwy zajęć (np. Anna Kwiatkowska – terapia dzieci i młodzieży).
 6. Przypomnienie o wizycie jest wysyłane standardowo do wszystkich pacjentów dwa dni wcześniej w formie wiadomości SMS.
  Uwaga, brak wiadomości SMS nie oznacza, że wizyta została odwołana, gdyż nie otrzymanie wiadomości może wynikać z przyczyn technicznych.
 7. Rejestracja potwierdza telefonicznie wizyty pierwszorazowe dwa dni robocze przed umówionym spotkaniem. Wizyty poniedziałkowe i wtorkowe, w każdą poprzedzającą spotkanie sobotę.
 8. W wypadku chęci odwołania terminu spotkania psychoterapeutycznego lub wizyty lekarskiej informacja na ten temat musi być przekazana rejestracji w godzinach pracy placówki.
  a) Odwołanie terminu sesji psychoterapeutycznej lub wizyty lekarskiej w czasie krótszym niż 2 dni robocze, lub niestawienie się na spotkanie bez informacji na ten temat, wiąże się z pełną odpłatnością za dane spotkanie, co wynika z konieczności zarezerwowania czasu specjalisty.
  b) Odwołania można dokonać dwa dni robocze przed zaplanowaną wizytą do g. 15:00.
  c) Sesje, które odbywają się w poniedziałek lub wtorek mogą być odwołane w poprzedzającą sobotę do godz. 13:00
  d) Terminy sesji następujące w pierwszym dniu roboczym po dniu świątecznym można odwołać w ostatni poprzedzający je dzień roboczy (jeśli dniem tym jest sobota, to do godziny 13:00, jeśli jest to zwykły dzień roboczy od poniedziałku do piątku, to do godziny 15:00).
  e) Brak odwołania wizyty oraz niepojawienie się na wizycie skutkuje koniecznością wniesienia za nią 100% opłaty oraz oznaczeniem w systemie jako „odwołanie płatne” ze względu na rezerwację czasu pracy specjalisty.
 9. Przedpłaty za wizyty odwołane w terminie późniejszym niż pkt. 6 nie będą zwracane pacjentom.
 10. Brak opłacenia odwołanej wizyty w terminie późniejszym niż pkt. 6 skutkował będzie brakiem możliwości umówienia spotkania w Poradni do momentu uregulowania zaległości.
 11. Przedpłaty za wizyty odwołane w terminie powyżej 48h będą zwracane w 100%.
 12. Odwołanie terminu według powyższych zasad jest odpłatne niezależne od wydarzeń losowych, takich jak np. nagłe zachorowanie, kwarantanna, trudności z dojazdem czy sprawy rodzinne.
 13. Za zgodą terapeuty, można zmienić wizytę w gabinecie na wizytę zdalną (on-line), w tym samym dniu i o tej samej godzinie.
 14. Pacjent z rezerwacją stałego terminu/wizyty cykliczne:
  a) Wizyty cykliczne nie są potwierdzane telefonicznie przez rejestrację.
  b) Wszystkich pacjentów umówionych w Poradni na zajęcia cykliczne obowiązuje limit bezpłatnych odwołań w wymiarze jeden tydzień na kwartał w skali roku kalendarzowego ze względu na gwarancje terminu terapeuty. Oznacza to 4 spotkania rocznie przy częstości raz w tygodniu, 8 spotkań przy częstości 2 razy w tygodniu, 2 spotkania przy częstości raz na dwa tygodnie (np. terapia par), itp.
  c) Przerwy w terapii wynikające z urlopów/wakacji/ferii pacjenta/ów lub terapeuty są nieodpłatne niezależnie od opisanego powyżej limitu, w wypadku zgłoszenia w terminie do 1 miesiąca przed planowaną przerwą.
  d) W przypadku odwołania sesji przez terapeutę w terminie krótszym niż 48 h przed planowanym spotkaniem, nie jest pobierana opłata za sesję i w miarę możliwości jest proponowane spotkanie w innym terminie w tym samym tygodniu lub dodatkowe spotkanie w kolejnym tygodniu.
  e) W trakcie cyklicznych spotkań terapeutycznych, w przypadku braku możliwości wniesienia przez pacjenta opłaty za daną sesję, decyzję dotyczącą kontynuacji spotkań i terminu uiszczenia płatności podejmuje terapeuta. Jeżeli pacjent zalega z opłatą za dwie wizyty, dalsze wizyty zostają zawieszone do czasu uregulowania zadłużenia.
 15. Spóźnienie się na wizytę skutkuje skróceniem czasu jej trwania o długość opóźnienia.
 16. Jeśli na zaplanowaną sesję rodzinną nie stawią wszyscy członkowie rodziny na nią umówieni, wizyta jest płatna tak, jak była zaplanowana, jako rodzinna. Terapeuta, w zależności od ustaleń przyjętych z rodziną, może odmówić przeprowadzenia sesji bez obecności wszystkich umówionych członków rodziny, co nie zwalnia z opłaty za sesję.
 17. Przerwa w terapii obejmująca dwie kolejne sesje, przy braku informacji na temat nieobecności, traktowana jest jako rezygnacja z terapii i skutkuje zwolnieniem rezerwacji terminu cyklicznych spotkań.
 18. Terapeuta ma prawo odmówić rezerwacji cyklicznego terminu i kontynuowania procesu terapeutycznego w sytuacji braku regularnego uczestniczenia pacjenta w sesjach. Jeśli specjalista uzna za zasadne pacjent może zapisać się na tryb konsultacyjny, bez stałego terminu spotkania.
 19. Dokumentacja medyczna, psychoterapeutyczna, psychologiczna jest sporządzana według obowiązujących zasad prawnych, przechowywana w siedzibie poradni, poufna i chroniona przed dostępem osób postronnych.
 20. Terapeuci i Pacjenci poradni będący w relacji terapeutycznej zobowiązani są do przestrzegania regulaminu i ustalonego kontraktu terapeutycznego. Kontrakt terapeutyczny zawierany jest bezpośrednio z terapeutą, ustnie lub pisemnie, a jego zasady mogą nieznacznie zmodyfikować niniejszy regulamin.
 21. Ustawowe dni świąteczne są wolne od pracy i opłat.
 22. Opłaty za usługi dostępne w Mental Path Group mogą ulegać zmianie. Pacjentów uczestniczących w psychoterapii zmiana opłaty za sesje terapeutyczne obejmuje po okresie minimum 6 miesięcy, a pacjentów lekarskich po okresie 3 miesięcy od daty wprowadzenia nowego cennika..
 23. Specjaliści udzielający świadczeń zdrowotnych temu samemu pacjentowi w ramach współpracy poradni mogą konsultować się w sprawie pacjenta, chyba, że osoba ta stanowczo nie wyraża zgody na tego rodzaju komunikację.
 24. Psychoterapeuci korzystają z superwizji, z zachowaniem zasad zabezpieczających anonimowość i inne dobra osobiste pacjentów.
 25. Specjalista/lekarz gwarantuje zachowanie tajemnicy zawodowej i pełnej poufności danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 26. W szczególnych sytuacjach, m.in. zagrożenia zdrowia lub życia ludzkiego oraz innych, w których lekarz/psychoterapeuta jest prawnie do tego zobowiązany, dane osobowe pacjenta mogą zostać ujawnione właściwym organom i podmiotom na mocy przepisów wynikających z Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego, Kodeksu Karnego, obowiązku zgłaszania zdarzeń medycznych do systemu P1 i innych ustaw, wyłącznie w zakresie wymaganym przez odpowiednie przepisy.
 27. W stanach zagrożenia zdrowia i życia pacjenta lub innych osób specjaliści mają prawo zatrzymać pacjenta w poradni i wezwać służby ratownicze, wg art. 21. Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego z dnia 19.08.94 r.
 28. Zapisy regulaminu mogą być około raz w roku uaktualniane przez kierownictwo Mental Path. Aktualny regulamin obowiązuje od daty wprowadzenia zmian oraz po podpisaniu go przez pacjenta.